Fundusze inwestycyjne – co trzeba wiedzieć

Czy musisz wiedzieć więcej o funduszach inwestycyjnych, zanim zainwestujesz w nie swoje ciężko zarobione pieniądze? Jeśli tak, oto kilka pytań, które powinieneś sobie zadać.

Czym jest fundusz inwestycyjny? Jest to pula pieniędzy, do której wkład wnoszą różne osoby. Wkłady są łączone razem, a następnie inwestowane w różne aktywa, takie jak akcje, obligacje, nieruchomości itp. Są one następnie sprzedawane, a zyski są dzielone między inwestorów w formie dywidend, odsetek lub zysków kapitałowych.

Fundusze inwestycyjne są popularnym sposobem nabywania akcji przez ludzi, ponieważ pozwalają inwestorom na rozłożenie ryzyka związanego z inwestowaniem. Fundusze te oferują jednak pewne wyjątkowe pułapki dla inwestorów, którzy nie rozumieją, jak one działają.

Dziesiątki milionów inwestorów z całego świata korzysta z funduszy inwestycyjnych, które są również znane jako programy zbiorowego inwestowania, w celu kupna i sprzedaży akcji i obligacji. W ten sposób umożliwili oni wielu mniejszym przedsiębiorstwom na całym świecie pozyskiwanie co roku znacznych kwot pieniędzy na rynkach kapitałowych.

Istnieją dwa rodzaje funduszy inwestycyjnych: fundusze otwarte i fundusze zamknięte.

Te pierwsze to takie, które regularnie emitują nowe jednostki uczestnictwa, zazwyczaj co miesiąc lub co kwartał, podczas gdy te drugie nie dodają żadnych nowych jednostek po ich pierwszej emisji. Giełda – oba rodzaje mogą być przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych.

Większość akcji uprzywilejowanych sprzedawanych w Kanadzie jest kupowana przez inwestorów, którzy korzystają z zamkniętych funduszy inwestycyjnych — mówi Deutsch. Fundusze te ułatwiają inwestorom posiadanie akcji uprzywilejowanych, ponieważ można je kupić bezpośrednio w towarzystwie funduszu lub poprzez rachunek maklerski, bez konieczności znalezienia kupca na akcję, gdy chce się ją sprzedać.

Jak wybrać najlepszy fundusz inwestycyjny?

Przed wyborem konkretnego funduszu inwestycyjnego należy zdecydować, na jak długo można zamrozić zgromadzone pieniądze, biorąc pod uwagę zarobki i planowane wydatki. Jeśli ktoś oczekuje szybkiego zwrotu z inwestycji, dobrą opcją dla niego będzie tzw. fundusz stabilnego wzrostu, który jest zakładany na okres od kilku miesięcy do trzech lat. W skład tego typu funduszu wchodzą obligacje Skarbu Państwa.

Istnieją dwa sposoby klasyfikacji funduszy inwestycyjnych. Pierwszy sposób, ze względu na rodzaj inwestycji, dzieli fundusze na akcyjne i o stałym dochodzie. Fundusze akcyjne inwestują w papiery wartościowe emitowane przez spółki lub inne osoby prawne. Fundusze o stałym dochodzie inwestują w bezpieczne i mało ryzykowne papiery wartościowe, najczęściej obligacje emitowane przez rząd lub korporacje.

Drugi sposób klasyfikacji funduszy inwestycyjnych jest definiowany przez sam portfel i obejmuje: fundusze zrównoważone, agresywnego wzrostu, rynku pieniężnego, papierów dłużnych, branżowe, akcyjne, stabilnego wzrostu i rynków zagranicznych.

Fundusz zrównoważony to mieszanka funduszy inwestycyjnych akcji i funduszy o stałym dochodzie. Nazywa się go również funduszem mieszanym lub hybrydowym. Ten rodzaj funduszu zapewnia stały dochód z dywidend z akcji i odsetek z obligacji, które są emitowane przez spółki o dobrym ratingu kredytowym. Ten rodzaj funduszu może być atrakcyjny dla inwestorów, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny zarówno w instrumenty akcyjne, jak i instrumenty o stałym dochodzie przy minimalnym ryzyku, ale nadal uzyskać pewien stabilny dochód z wypłat odsetek. Zrównoważone fundusze inwestycyjne pozwalają inwestorom na uzyskiwanie dochodów z inwestycji krótko-, średnio- i długoterminowych.

Fundusz agresywnego wzrostu inwestuje w akcje spółek o obiecujących perspektywach przyszłego rozwoju, dlatego wiąże się z wyższym ryzykiem niż inne rodzaje funduszy inwestycyjnych.