Od przedszkolaka do biznesmena – kieszonkowe

dzieci i finanse

Od­na­le­zie­nie się w za­wi­łym świe­cie fi­nan­sów czę­sto spra­wia dorosłym nie lada pro­blem. Co dopiero, kiedy mamy uczyć najmłodszych o tym jak oszczędzać, planować własne wydatki, w co i jak inwestować własne kieszonkowe? Który z rodziców nie zadaje sobie pytania:

Kiedy jest od­po­wied­ni mo­ment, aby roz­po­cząć pro­ces edu­ka­cyj­ny naj­młod­szych?

oraz

Jak po­wi­nien wy­glą­dać jego prze­bieg na po­szcze­gól­nych eta­pach roz­wo­ju dziec­ka?

Często – nam rodzicom – wydaje się, że temat fi­nan­sów jest zbyt po­waż­ny i dość da­le­ki, aby wytłumaczyć go najmłodszym dzieciom oraz młodzieży – bo przecież na to jeszcze przyjdzie czas. W szko­łach za­zwy­czaj bra­ku­je zajęć o te­ma­ty­ce eko­no­micz­nej, szcze­gól­nie w po­cząt­ko­wym eta­pie edu­ka­cji, stąd też obo­wią­zek wpro­wa­dze­nia dziec­ka w pro­ble­ma­ty­kę fi­nan­sów po­zo­sta­je w ge­stii ro­dzi­ców. Temat nie na­le­ży do naj­ła­twiej­szych, ale edukacja finansowa to szansa na bu­do­wa­nie świa­do­mo­ści i od­po­wie­dzial­no­ści fi­nan­so­wej dzie­ci. Należy jednak pamiętać, że edukacja finansowa jest pro­ce­sem trwa­ją­cym przez całe życie. Tak naprawdę wiek nie ma znaczenia – warto roz­po­cząć edu­ka­cję od naj­młod­szych lat, by zdo­być jak najwięk­szą wie­dzę na temat fi­nan­sów. Uła­twi ona bo­wiem efek­tyw­ne za­rzą­dza­nie za­war­to­ścią port­fe­la w przy­szło­ści.

Jak uczyć najmłodszych o finansach?

Krok 1 . Kieszonkowe

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się dlaczego dajemy dzieciom kieszonkowe? Odpowiedzi może być wiele:

 • bo dziecko samo prosi o kieszonkowe,
 • bo dzieci znajomych dostają kieszonkowe,
 • bo sami otrzymywaliśmy kieszonkowe od swoich rodziców,
 • bo jak dam dziecku trochę pieniędzy, po to żeby co chwilę nie zawracało głowy i by mieć odpowiedź na pytanie: Mamo/Tato, kupisz mi to?
 • bo…

oto jest pytanie…, a to właśnie kieszonkowe jest jedną z metod nauki o fi­nan­sach. Gdy regularnie przekazujemy dziecku pewną sumę pieniędzy, uczymy go umiejętnie zarządzać swoim budżetem. Nawet nie­wiel­kie kwoty, któ­ry­mi dziec­ko może sa­mo­dziel­nie dys­po­no­wać i de­cy­do­wać o ich prze­zna­cze­niu, będą miały duży wpływ na umie­jęt­ność za­rzą­dza­nia fi­nan­sa­mi w przy­szło­ści.

Czego możesz nauczyć dziecko poprzez dawanie mu kieszonkowego?

 • kosztowne cele – wymagają długotrwałego oszczędzania i warto mieć plan
 • jeżeli oszczędzimy tylko 10% przychodów co miesiąc, to jesteśmy w stanie dość szybko uzbierać konkretną sumę
 • systematyczność daje lepsze rezultaty niż pojedyncze zrywy
 • systematyczne przychody i umiejętne nimi gospodarowanie dają większą pewność niż jednorazowe wpłaty, prezenty
 • warto wynagradzać tych, którzy dotrzymują swoich zobowiązań
 • warto nauczyć się jak gospodarować swoimi oszczędnościami

Kiedy zacząć dawać kieszonkowe?

Dzieci są różne i mają różne potrzeby, inaczej się też rozwijają emocjonalnie, więc moment startu przyznania kieszonkowego także jest indywidualny. O czym jednak należy pamiętać, gdy po raz pierwszy zaczynamy dawać dziecku kieszonkowe…

 • po pierwsze – dziecko musi wiedzieć dlaczego powinno otrzymywać kieszonkowe – tzn. umieć odpowiedzieć na pytanie na co chce przeznaczyć pieniądze,
 • po drugie – dziecko powinno umieć liczyć, aby wiedzieć ile pieniędzy dostaje i ile wydaje

Ale czy lepiej dać dziecku kieszonkowe regularnie czy wtedy kiedy dziecko potrzebuje pieniążków? Ważne, aby kieszonkowe, ni­czym wy­pła­ta, cha­rak­te­ry­zo­wa­ły się re­gu­lar­no­ścią za­rów­no, jeśli cho­dzi o ter­mi­ny, jak i o kwotę. Bardzo ważna jest terminowość wypłaty kieszonkowego. Jeśli umówimy się na konkretny dzień i kwotę to powinniśmy tego przestrzegać. Systematyczność sprawia, że dziecko z większą pewnością może planować swoje wydatki. To tak, jak dorośli chcą otrzymywać wynagrodzenie za pracę od pracodawcy na czas, tak samo dziecko polega na naszej wypłacie i dzięki temu uczysz dziecko dotrzymywać zobowiązań finansowych.

Ale uwaga, jeżeli dziecko wyda wcześniej swoje kieszonkowe- rodzice nie po­win­ni wy­pła­cać  do­dat­ko­wej sumy. Po­zwo­li to ma­lu­cho­wi do­ce­nić war­tość pie­nią­dza i zro­zu­mieć ideę oszczę­dza­nia.

* * *

Zostawiam Cię z lekkim niedosytem? To dobrze – przemyśl na spokojnie sprawę kieszonkowego, a już 27.08.2015 r. opowiem o kolejnych trzech krokach, aby Twoje dziecko stało się odnoszącym sukcesy biznesmenem! Będziemy planować domowy budżet, zastanowimy się jak oszczędzać oraz gdzie szukać edukacji. Zapraszam 🙂

Monika Pawlica

Projektantka szkoleń dla dzieci i młodzieży at BiznesTUBE Sp. z o.o.
Projektantka szkoleń dla dzieci i młodzieży, ponad wszystko ceni pracę z i dla dzieci oraz młodzieży. Szukając swojego miejsca w życiu, zawsze najlepiej czuła się wśród dzieci i młodzieży. To z nimi ma najlepszy kontakt i zawiera najtrwalsze przyjaźnie. Kreatorka nietypowych rozwiązań, scenariuszy szkoleń, warsztatów oraz dziecięcych i nastoletnich uśmiechów. Umiejętności, które kształci, określane są jako kompetencje przyszłości - kompetencje XXI wieku. To one właśnie mają zwiększyć szanse młodych ludzi na sukces w życiu zawodowym, prywatnym, społecznym. Uwielbia spinning, narty i czekoladę, ale najważniejsza jednak dla niej jest: skuteczna nauka - poprzez dobrą zabawę! Możesz znaleźć mnie na: , Facebook i Twitter.

Latest posts by Monika Pawlica (see all)

Listy do Inwestorów:

Zapisz się na newsletter, a bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową otrzymasz listy do Inwestorów. Znajdziesz w nich m.in.: mnóstwo inspiracji i motywacji, artykuły eksperckie pisane przez inwestorów-praktyków, rabat na wiedzę i wiele więcej! Zapraszam :)

Dziękuję za zapis :)

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

inteligencja finansowa
Nie płacę składek ZUS – jakie mogą być tego konsekwencje?

Będąc pracodawcą, masz obowiązek opłacania składek do ZUS za zatrudnionych przez siebie pracowników. Jak wskazuje jednak sam urząd, nie wszyscy zatrudniający się z tego wywiązują…

inteligencja finansowa
5 finansowych mitów, w które wierzymy

Istnieje wiele mitów na temat oszczędzania i pomnażania majątku. Część z nich rozbudza wyobraźnię i pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość, jednak nie brak i tych, które zniechęcają do podejmowania właściwych działań.

inteligencja finansowa
9
Mam małą kwotę – lepiej kupić więcej srebra czy mniej złota?

Inwestowanie w metale szlachetne to doskonały sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Jest świetnym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy chcą zabezpieczyć swój majątek przed zawirowaniami na światowych giełdach i nieprzewidzianymi wydarzeniami o charakterze społeczno-politycznym.

 • Polecana książka

  • książka Motywacja bez granic (Wersja drukowana)