Od przedszkolaka do biznesmena – kieszonkowe

dzieci i finanse

Od­na­le­zie­nie się w za­wi­łym świe­cie fi­nan­sów czę­sto spra­wia dorosłym nie lada pro­blem. Co dopiero, kiedy mamy uczyć najmłodszych o tym jak oszczędzać, planować własne wydatki, w co i jak inwestować własne kieszonkowe? Który z rodziców nie zadaje sobie pytania:

Kiedy jest od­po­wied­ni mo­ment, aby roz­po­cząć pro­ces edu­ka­cyj­ny naj­młod­szych?

oraz

Jak po­wi­nien wy­glą­dać jego prze­bieg na po­szcze­gól­nych eta­pach roz­wo­ju dziec­ka?

Często – nam rodzicom – wydaje się, że temat fi­nan­sów jest zbyt po­waż­ny i dość da­le­ki, aby wytłumaczyć go najmłodszym dzieciom oraz młodzieży – bo przecież na to jeszcze przyjdzie czas. W szko­łach za­zwy­czaj bra­ku­je zajęć o te­ma­ty­ce eko­no­micz­nej, szcze­gól­nie w po­cząt­ko­wym eta­pie edu­ka­cji, stąd też obo­wią­zek wpro­wa­dze­nia dziec­ka w pro­ble­ma­ty­kę fi­nan­sów po­zo­sta­je w ge­stii ro­dzi­ców. Temat nie na­le­ży do naj­ła­twiej­szych, ale edukacja finansowa to szansa na bu­do­wa­nie świa­do­mo­ści i od­po­wie­dzial­no­ści fi­nan­so­wej dzie­ci. Należy jednak pamiętać, że edukacja finansowa jest pro­ce­sem trwa­ją­cym przez całe życie. Tak naprawdę wiek nie ma znaczenia – warto roz­po­cząć edu­ka­cję od naj­młod­szych lat, by zdo­być jak najwięk­szą wie­dzę na temat fi­nan­sów. Uła­twi ona bo­wiem efek­tyw­ne za­rzą­dza­nie za­war­to­ścią port­fe­la w przy­szło­ści.

Jak uczyć najmłodszych o finansach?

Krok 1 . Kieszonkowe

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się dlaczego dajemy dzieciom kieszonkowe? Odpowiedzi może być wiele:

 • bo dziecko samo prosi o kieszonkowe,
 • bo dzieci znajomych dostają kieszonkowe,
 • bo sami otrzymywaliśmy kieszonkowe od swoich rodziców,
 • bo jak dam dziecku trochę pieniędzy, po to żeby co chwilę nie zawracało głowy i by mieć odpowiedź na pytanie: Mamo/Tato, kupisz mi to?
 • bo…

oto jest pytanie…, a to właśnie kieszonkowe jest jedną z metod nauki o fi­nan­sach. Gdy regularnie przekazujemy dziecku pewną sumę pieniędzy, uczymy go umiejętnie zarządzać swoim budżetem. Nawet nie­wiel­kie kwoty, któ­ry­mi dziec­ko może sa­mo­dziel­nie dys­po­no­wać i de­cy­do­wać o ich prze­zna­cze­niu, będą miały duży wpływ na umie­jęt­ność za­rzą­dza­nia fi­nan­sa­mi w przy­szło­ści.

Czego możesz nauczyć dziecko poprzez dawanie mu kieszonkowego?

 • kosztowne cele – wymagają długotrwałego oszczędzania i warto mieć plan
 • jeżeli oszczędzimy tylko 10% przychodów co miesiąc, to jesteśmy w stanie dość szybko uzbierać konkretną sumę
 • systematyczność daje lepsze rezultaty niż pojedyncze zrywy
 • systematyczne przychody i umiejętne nimi gospodarowanie dają większą pewność niż jednorazowe wpłaty, prezenty
 • warto wynagradzać tych, którzy dotrzymują swoich zobowiązań
 • warto nauczyć się jak gospodarować swoimi oszczędnościami

Kiedy zacząć dawać kieszonkowe?

Dzieci są różne i mają różne potrzeby, inaczej się też rozwijają emocjonalnie, więc moment startu przyznania kieszonkowego także jest indywidualny. O czym jednak należy pamiętać, gdy po raz pierwszy zaczynamy dawać dziecku kieszonkowe…

 • po pierwsze – dziecko musi wiedzieć dlaczego powinno otrzymywać kieszonkowe – tzn. umieć odpowiedzieć na pytanie na co chce przeznaczyć pieniądze,
 • po drugie – dziecko powinno umieć liczyć, aby wiedzieć ile pieniędzy dostaje i ile wydaje

Ale czy lepiej dać dziecku kieszonkowe regularnie czy wtedy kiedy dziecko potrzebuje pieniążków? Ważne, aby kieszonkowe, ni­czym wy­pła­ta, cha­rak­te­ry­zo­wa­ły się re­gu­lar­no­ścią za­rów­no, jeśli cho­dzi o ter­mi­ny, jak i o kwotę. Bardzo ważna jest terminowość wypłaty kieszonkowego. Jeśli umówimy się na konkretny dzień i kwotę to powinniśmy tego przestrzegać. Systematyczność sprawia, że dziecko z większą pewnością może planować swoje wydatki. To tak, jak dorośli chcą otrzymywać wynagrodzenie za pracę od pracodawcy na czas, tak samo dziecko polega na naszej wypłacie i dzięki temu uczysz dziecko dotrzymywać zobowiązań finansowych.

Ale uwaga, jeżeli dziecko wyda wcześniej swoje kieszonkowe- rodzice nie po­win­ni wy­pła­cać  do­dat­ko­wej sumy. Po­zwo­li to ma­lu­cho­wi do­ce­nić war­tość pie­nią­dza i zro­zu­mieć ideę oszczę­dza­nia.

* * *

Zostawiam Cię z lekkim niedosytem? To dobrze – przemyśl na spokojnie sprawę kieszonkowego, a już 27.08.2015 r. opowiem o kolejnych trzech krokach, aby Twoje dziecko stało się odnoszącym sukcesy biznesmenem! Będziemy planować domowy budżet, zastanowimy się jak oszczędzać oraz gdzie szukać edukacji. Zapraszam 🙂

Monika Pawlica

Projektantka szkoleń dla dzieci i młodzieży at BiznesTUBE Sp. z o.o.
Projektantka szkoleń dla dzieci i młodzieży, ponad wszystko ceni pracę z i dla dzieci oraz młodzieży. Szukając swojego miejsca w życiu, zawsze najlepiej czuła się wśród dzieci i młodzieży. To z nimi ma najlepszy kontakt i zawiera najtrwalsze przyjaźnie. Kreatorka nietypowych rozwiązań, scenariuszy szkoleń, warsztatów oraz dziecięcych i nastoletnich uśmiechów. Umiejętności, które kształci, określane są jako kompetencje przyszłości - kompetencje XXI wieku. To one właśnie mają zwiększyć szanse młodych ludzi na sukces w życiu zawodowym, prywatnym, społecznym. Uwielbia spinning, narty i czekoladę, ale najważniejsza jednak dla niej jest: skuteczna nauka - poprzez dobrą zabawę! Możesz znaleźć mnie na: , Facebook i Twitter.

Latest posts by Monika Pawlica (see all)

Listy do Inwestorów:

Zapisz się na newsletter, a bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową otrzymasz listy do Inwestorów. Znajdziesz w nich m.in.: mnóstwo inspiracji i motywacji, artykuły eksperckie pisane przez inwestorów-praktyków, rabat na wiedzę i wiele więcej! Zapraszam :)

Dziękuję za zapis :)

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

inteligencja finansowa
8
Mam małą kwotę – lepiej kupić więcej srebra czy mniej złota?

Inwestowanie w metale szlachetne to doskonały sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Jest świetnym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy chcą zabezpieczyć swój majątek przed zawirowaniami na światowych giełdach i nieprzewidzianymi wydarzeniami o charakterze społeczno-politycznym.

inteligencja finansowa
Inwestowanie – jaką formę wybrać?

Inwestowanie polega na bieżącym angażowaniu środków pieniężnych i/lub czasu w celu późniejszego uzyskania korzyści i/lub zysków. Jak się do niego zabrać?

inteligencja finansowa
Inwestowanie zaczyna się od pytań…

Inwestowanie to dla wielu ludzi nowa umiejętność, do opanowania której nie wystarczą tylko pieniądze. Zainwestuj przede wszystkim swój czas w naukę. Wiedza, potem doświadczenie – od tego zaczynałam. A tam gdzie wiedza spotyka się z doświadczeniem, rodzi się sukces 🙂

 • Polecana książka

  • książka Psychologia zdrowego rozsądku (Wersja audio (Audio CD))